Đào Thanh, Toản. 1587661200. Tự động Cảnh Báo Vượt Quá Vạch an Toàn Tại Ga Metro Hà Nội Sử Dụng Thảm điện Tử Mềm. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 71 (3), 263-73. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.3.10.