Nguyễn Hữu, Hưng, và Hùng Đàm Minh. 1576429200. Xác định Tham Số Dao động Của Dầm Bằng Phương Pháp Rayleigh . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 70 (4), 320-29. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.4.19.