Trần Anh, Tuấn, và Hải Nguyễn Đình. 1576429200. Dòng Chảy Stokes Trên Bề Mặt Gồ Ghề Có Chiều Dài Trượt Cục Bộ Biến Thiên Theo Hàm Số Cosine. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 70 (4), 279-88. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.4.15.