Trịnh Xuân, Tùng. 1576429200. Đặc Tính điều động Tàu: một Vài Bổ Sung Cập Nhật Mới . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 70 (4), 245-53. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.4.12.