Ngo Dang, Quang, và Loc Mai Dinh. 1573750800. An Experimental and Simulation Study on the Wet-Dry Action to Crack Cause of Pier Concrete in a Tidal River Bridge . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 70 (3), 225-35. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.3.30.