Dao Thanh, Toan, và Vo Thien Linh. 1573750800. A Driver Drowsiness and Distraction Warning System Based on Raspberry Pi 3 Kit. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 70 (3), 184-92. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.3.26.