Nguyễn Mạnh, Hùng. 1573750800. Nghiên Cứu Xác định điều Kiện Biên Cho Bài Toán Truyền Nhiệt Qua Các Lớp Mặt đường Nhựa khu Vực Đồng Bằng Bắc Bộ . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 70 (2), 132-42. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.2.36.