Lê Thị, Hà, và Khuê Nguyễn Thị Kim. 1573750800. Dao động Tự Do Của Dầm Nano Xốp Có Cơ Tính Biến Thiên. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 70 (2), 95-103. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.2.32.