Đỗ Anh, Tú, Thành Vũ Xuân, Hải Hoàng Việt, Tuyết Hoàng Thị, và Nam Nguyễn Hoài. 1573750800. Mức độ Thủy Hóa Và Sự Phát Triển Cường độ Trong Bê Tông Cường độ Cao. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 70 (2), 85-94. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.2.31.