Nguyễn Song Thanh, Thảo, Hòa Dương Văn, và Ánh Vũ Ngọc. 1568566800. Tính Toán Và Lựa Chọn Kết Cấu Khung Sườn Máy Bay Tải Trọng 10 Kg Sử Dụng Trong Nông Nghiệp . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 70 (1), 32-42. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.1.41.