Đỗ Đức, Tuấn, và Đạt Vũ Tuấn. 1568566800. Đánh Giá Tuổi Thọ Mỏi Cho Khung Giá Chuyển Hướng Của Toa Xe Hàng MC . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 70 (1), 1-10. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.1.38.