Nguyễn Thái, Linh, Mạnh Nguyễn Đức, và Kiên Phạm Hoàng. 1582909200. Nghiên Cứu độ Lún Hệ Cọc đất Xi Măng Kết Hợp Lưới địa Kỹ Thuật Cường độ Cao Trên Mô Hình Thực Nghiệm. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 71 (2), 101-12. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.2.5.