Jung J., Kim, Nguyen Tri N.M., Nguyen Xuan Tung, và Hien Ta Duy. 1580403600. Reinforcing Cementitious Material Using Single-Walled Carbon Nanotube - Nylon 66 Nanofibers. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 71 (1), 46-55. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.1.6.