Nguyễn Trung, Hiếu, và Thành Kiều Công. 1579107600. Nghiên Cứu Lắp Giảm Chấn Hộp Trục Cho Giá Chuyển Lò Xo Không Khí Không Xà Nhún . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 70 (5), 397-406. https://doi.org/10.25073/tcsj.70.5.4.