Nguyen Huy, Cuong, và Quang Ngo Dang. 1580403600. Experimental Study on Flexural Behavior of Prestressed and Non-Prestressed Textile Reinforced Concrete Plates. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 71 (1), 37-45. https://doi.org/10.25073/tcsj.71.1.5.