Mục Lục. 2019. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 70 (1). https://tcsj.utc.edu.vn/index.php/tcgtvt/article/view/29.