Nguyen Thi Yen, Lien, Khanh Nguyen Duc, Quy Cao Minh, Yen Than Thi Hai, và Minh Bui Le Hong. 7600. A Study on the Determination of the Real-World Driving Characteristics of Motorcycles in Hanoi. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 73 (4), 412-26. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.4.6.