Trinh Thi, Trang, và Hai Nguyen Luong. 7600. An Applied Grey Wolf Optimizer for Scheduling Construction Projects . Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 73 (4), 397-411. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.4.5.