Van Phuc, Le. 7600. Performance Evaluation of Korean Modified Asphalt Binder under Vietnam Conditions. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 73 (4), 371-80. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.4.3.