Đoàn Phước, Thọ, và Tuấn Nguyễn Thanh. 1649955600. Nghiên Cứu Chế Tạo Băng Thử động Cơ Xe Máy. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 73 (3), 316-26. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.3.9.