Du Thi Thu, Trang, và Ngoc Nguyen Anh. 1642179600. Algebra of Polynomials Bounded on Some Strips. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 73 (1), 90-99. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.1.8.