Tran Van, Khoi, và Anh An Thi Hoai Thu. 1642179600. Optimal Supercapacitor Placement in an Urban Railway Line. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 73 (1), 75-89. https://doi.org/10.47869/tcsj.73.1.7.