Trần Cao ThanhNgọc, Huy Nguyễn Xuân, Bình Nguyễn Nghĩa, và Hậu Phạm Minh. 1634230800. Ứng Xử Chịu Cắt Của Dầm Bê Tông Cốt GFRP được Gia Cường Bằng Bê Tông Cốt Lưới Dệt. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (8), 932-44. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.8.7.