Christelle, Guigui, và Nga Vu Thi Thu. 1631638800. Impacts of the Specific Cake Resistance on Mbr Fouling for Wastewater Treatment. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (7), 841-49. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.7.6.