Chu Tien, Dung. 1631638800. Exploring Factors Associated With Red-Light Running: A Case Study of Hanoi City. Tạp Chí Khoa Học Giao Thông Vận Tải 72 (7), 800-810. https://doi.org/10.47869/tcsj.72.7.3.