NGUYỄN THÀNH, ĐỒNG. Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều sâu chôn thuốc nổ đến kích thước vùng phá hủy văng vật liệu rắn khi nổ lượng nổ tập trung. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 6, p. 753-762, 16289604001628960400.