ĐỖ XUÂN, Q.; VŨ THỊ, N. Phân tích tĩnh dầm trên nền đàn hồi có kể đến sự không tiếp xúc giữa dầm và nền sử dụng phần tử dầm - nền dị hướng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 5, p. 552-564, 16236900001623690000.