VŨ VĂN, N.; PHẠM VĂN, K. Sự phát triển của sóng Stem dọc đê tường đứng dạng rỗng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 5, p. 525-535, 16236900001623690000.