DANG THUY, C. An experimental study on production of high strength non-shrink grout containing fly ash. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 4, p. 477-485, 16220484001622048400.