HUYNH TRONG, P.; LAM TRI, K.; PHAM TRONG, B.; PHAN HUY, P. Application of self-produced artificial sand in the production of green mortar. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 4, p. 468-476, 16220484001622048400.