ĐẶNG VIỆT, ĐỨC. Một số phân tích và khảo sát thiết kế kháng xoắn cầu dầm hộp cong nhịp liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 3, p. 356-368, 27 nov. 9600.