NGUYỄN VĂN, T.; TẠ DUY, H. Phân tích đặc trưng ngẫu nhiên của tần số dao động riêng của ô tô với nhiều tham số ngẫu nhiên. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 2, p. 215-226, 16133220001613322000.