LE HONG, L.; DAO DUY, L.; PHAM DUY, H. The effect of Vietnam’s nano-silica on mechanical properties of high-performance concrete. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 1, p. 76-83, 9 dez. 7600.