VUONG TAI, C.; NGUYEN KHANH, L.; VU HUONG, N.; DINH NHAT, Q.; TRUONG VAN, A. Investigation of saltwater intrusion in thach han river system by mike hydro river package. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 1, p. 46-57, 9 dez. 7600.