NGUYEN THU, T.; TRAN NGOC, H.; PHAM HUY, K.; BUI XUAN, C.; BUI NGOC, K. Research on the effects of sulfur on characteristics of sulfur bituminous binder (SBB) and hot mix asphalt – sulfur (HMAS). Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 1, p. 33-45, 27 nov. 7600.