TOAN TRINH, D. Fuzzy-based quantification of congestion for traffic control. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 72, n. 1, p. 1-8, 5 dez. 7600.