THUY ANH, N.; HAI BANG, L. Development of ANN-based models to predict the bond strength of GFRP bars and concrete beams. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 7, p. 814-827, 1 dez. 8800.