NGUYỄN TẤN, K.; NGUYỄN THANH, S. Tính chất cơ học và độ bền của bê tông cát xỉ lò cao và khả năng ứng dụng trong công trình biển. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 5, p. 568-582, 15932772001593277200.