PHẠM VĂN, P.; NGUYỄN XUÂN, H. Một nghiên cứu số về ảnh hưởng đặc trưng lớp kết dính tới sự làm việc của dầm thép cánh rộng chịu uốn gia cường GFRP . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 5, p. 541-552, 15932772001593277200.