NGUYỄN THU, T.; TRẦN NGỌC, H.; PHẠM HUY, K.; BÙI XUÂN , C. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình kết tinh lưu huỳnh trong cấu trúc bê tông asphalt đến các chỉ tiêu Marshall . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 5, p. 526-540, 15932772001593277200.