NGÔ ĐĂNG, Q.; NGUYỄN HUY, C.; NGUYỄN DUY, T. Nghiên cứu thực nghiệm và tính toán cột bê tông cốt thép chịu nén đúng tâm được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt các bon . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 5, p. 486-499, 15932772001593277200.