NGUYỄN LƯƠNG, H. Nghiên cứu mô hình ảnh hưởng của hành vi tổ chức dự án đến chất lượng đạt được của các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông tại Việt Nam . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 5, p. 458-471, 15932772001593277200.