VAN THAO, L.; DINH SI, M.; TAT KHOA, D.; QUANG HUY, H. Prediction of welding bead geometry for wire arc additive manufacturing of SS308l walls using response surface methodology. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 4, p. 431-443, 15905988001590598800.