HUY NGHIA, N.; SY SUA, T.; MINH HIEU, N. Evaluating the maiden BRT corridor in Vietnam . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 4, p. 336-346, 15905988001590598800.