ĐỖ ĐỨC, T.; VŨ VĂN, H. Cơ sở lựa chọn các biểu thức tính toán sức cản cơ bản đơn vị đầu máy diesel sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 3, p. 305-316, 15876612001587661200.