TRẦN VĂN, K.; NGUYỄN ĐỨC, K. Ước lượng năng lượng thu hồi tại các trạm điện kéo dựa trên mô hình mạng công suất. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 71, n. 3, p. 196-209, 15876612001587661200.