NGUYỄN HỮU, H.; ĐÀM MINH, H. Xác định tham số dao động của dầm bằng phương pháp Rayleigh . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 70, n. 4, p. 320-329, 15764292001576429200.