HỒ VĂN, Q. Thiết kế độ bền của kết cấu bê tông ở vùng khí quyển biển dựa trên xác suất. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 70, n. 4, p. 299-308, 15764292001576429200.