TRỊNH XUÂN, T. Đặc tính điều động tàu: một vài bổ sung cập nhật mới . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 70, n. 4, p. 245-253, 15764292001576429200.