DAO THANH, T.; THIEN LINH, V. A driver drowsiness and distraction warning system based on raspberry Pi 3 Kit. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, v. 70, n. 3, p. 184-192, 15737508001573750800.